วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดมีความสนใจอาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สอบถามได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครองโดยสำนักการสอบสวนและนิติการ (สน.สก.)

ข้าราชการท่านใดมีความสนใจอาวุธปืนสวัสดิการ สอบถามได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครองโดยสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (สน.อส.)

ข้าราชการท่านใดมีความสนใจอาวุธปืนสวัสดิการ สอบถามได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438

ปืนสวัสดิการ

ปืนสวัสดิการ ข้าราชการท่านใดมีความสนใจอาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สอบถามได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครอง (สน.อส. และ สน.สก.)

โครงการจัดหาอาวุธปืน กรมการปกครองได้รับอนุมัตินำเข้าอาวุธปืนแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาวุธปืนของข้าราชการในการปฎิบัติหน้าที่

กรมการปกครอง ผู้รับผิดชอบโครงการจัดหาอาวุธปืนนี้อนุญาตให้ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย , สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กทม. , กรมทางหลวง , ข้าราชการทหาร - ตำรวจ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงแรงงาน , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงยุติธรรม , กรมราชทัณฑ์ และส่วนราชการที่ขอเข้าร่วมโครงการกรณีพิเศษในการใช้อาวุธปืน , ข้าราชการทุกส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิทธิพิเศษรับอาวุธปืนได้รวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438 / 0898587500 / 0866788900 / 0802222896